NOVAZYM  | POZOSTAŁOŚCI ANTYBIOTYKÓW W ŻYWNOŚCI | ZAGROŻENIE XXI WIEKU

Novazym to polska firma biotechnologiczna specjalizująca się w badaniach i rozwoju produktów do diagnostyki żywności i zwierząt. Zapewniamy szybkie testy, zestaw ELISA, rekombinowane białka, przeciwciała monoklonalne i wiele odczynników do użytku laboratoryjnego. Pozostałości antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego, takiej jak mleko, mięso, jaja, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Dlatego nasza oferta obejmuje szeroką gamę różnych systemów testowych do analizy pozostałości antybiotyków w żywności. Antybiotyki to naturalnie utworzone metabolity pochodzące z grzybów lub bakterii. Substancje, które nie występują w naturze i są wytwarzane przez nowoczesną biotechnologię i syntezę chemiczną, nazywane są również antybiotykami. Antybiotyki mogą zabijać mikroorganizmy lub hamować ich wzrost. Dlatego w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej antybiotyki są stosowane jako leki do leczenia chorób bakteryjnych.

Ze względu na potencjalnie rakotwórcze i toksyczne właściwości pozostałości antybiotyków i ich potencjał alergiczny, spożywanie zanieczyszczonej żywności stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ponadto niewłaściwe stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt i produkcji żywności sprzyja oporności wielolekowej bakterii chorobotwórczych na antybiotyki stosowane w medycynie ludzkiej. Pozostałości antybiotyków niosą ryzyko dla bezpieczeństwa procesu produkcyjnego, a w konsekwencji także ryzyko ekonomiczne, ponieważ hamują biotechnologiczne procesy produkcyjne z udziałem mikroorganizmów, takich jak kultury starterowe w przemyśle mleczarskim.

OPORNOŚĆ ANTYBIOTYKOWA| ROLA PRZEMYSŁU | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Bakterie oporne na antybiotyki zostały po raz pierwszy opisane w latach 40. XX wieku, ale podczas gdy nowe antybiotyki były odkrywane w stałym tempie, konsekwencje tego zjawiska były marginalne. Obecnie niedobór nowych środków przeciwdrobnoustrojowych wchodzących na rynek doprowadził do problemu oporności na antybiotyki, który szybko przerodził się w globalny kryzys zdrowotny. Chociaż presję selektywną wywieraną przez stosowanie antybiotyków (szczególnie nadużywanie lub niewłaściwe stosowanie) uznano za główny czynnik pojawiania się oporności bakteryjnej na środki przeciwdrobnoustrojowe, w ostatnich latach wzrosły obawy dotyczące roli przemysłu spożywczego na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Selektywna presja wywierana przez stosowanie antybiotyków (produkcja pierwotna) i biocydów (np. środków dezynfekujących, konserwantów żywności i pasz lub środków odkażających) jest główną siłą napędową wyboru i rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w całym łańcuchu pokarmowym. Rośliny zmodyfikowane genetycznie (GM) z genami markerów oporności na antybiotyki, mikroorganizmy dodane celowo do łańcucha pokarmowego (probiotyczne lub technologiczne) z potencjalnie przenoszonymi genami oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz technologie przetwarzania żywności stosowane w dawkach subletalnych (np. alternatywne metody nietermiczne) budzą również obawy.

WYKRYWANIE POZOSTAŁOŚCI | ZDROWA ŻYWNOŚĆ | SYSTEM NOVAZYM NOVA SENSOR

Wprowadzony przez nas system oparty o testy fluorescencyjne oraz wysokiej jakości pół-automatyczne urządzenie odczytu NV-Reader posiada dużo zalet w stosunku do powszechnie wykorzystywanych  rozwiązań polegających na monitorowaniu barw oraz drogich i czasochłonnych badań na chromatografie. W stosunku do systemów barwnych cechuje go niska cena, krótki czas wykonania, wysoka czułość oraz brak konieczności długiej inkubacji, w podwyższonej temperaturze. Jego zalety sprawiają że jest idealną metodą przesiewową, pozwalającą zakładom produkcyjnym na szerokie badanie towaru od swoich dostawców we własnym zakresie, dbając tym samym o najwyższą jakość finalnego produktu bez konieczności znacznego obciążania budżetu.

Filter