JAJA | WYKRYWANIE POZOSTAŁOŚCI ANTYBIOTYKÓW | NOVAZYM

Mięso drobiowe i jaja są ważnym pożywieniem dla zaspokojenia potrzeb żywieniowych stale rosnącej populacji ludzkiej. Jednak wydajna produkcja drobiu wymaga stosowania produktów farmaceutycznych, takich jak antybiotyki, profilaktycznych i leczniczych, aby zapewnić szybki wzrost i zdrowie. Niemniej jednak niewłaściwe i nierozsądne stosowanie leków powoduje gromadzenie się toksycznych i szkodliwych pozostałości w mięsie i jajach leczonych ptaków, które wpływają na zdrowie konsumentów. Dlatego organy regulacyjne podjęły rygorystyczne kroki w celu ograniczenia niewłaściwego stosowania wielu leków stosowanych u drobiu, aby zapewnić ludziom bezpieczną żywność pochodzenia zwierzęcego.

Nowoczesne podejścia zastosowane do wydajnej produkcji kurcząt doprowadziły do ​​rozprzestrzeniania się chorób na całym świecie. Na przykład intensywne warunki chowu z dużym pogłowiem w kurnikach zapewniły idealne warunki do manifestacji i przenoszenia chorób pasożytniczych i wirusowych. Ponadto z powodu złego zarządzania stanem zapadalność na choroby staje się nie tylko częstsza, wyraźniejsza i trudniejsza do opanowania, ale także trudna do kontrolowania na dłuższą metę. Najbardziej rozpowszechnionymi chorobami są dur brzuszny, mikotoksykoza, zakażenia E. coli, kokcydioza, Salmonelloza, zapalenie jelit, wodobrzusze, choroba Newcastle, choroba Marka, zespół hydroperikardium i choroba Gumboro. Choroby te wpływają nie tylko na wzrost i produkcję drobiu , ale w znacznym stopniu przyczyniają się również do strat ekonomicznych spowodowanych wysoką śmiertelnością stad. Duże obciążenia chorobami wymagają intensywnego stosowania leków weterynaryjnych, przeciwpasożytniczych lub antybiotykowych w celu zapobiegania i leczenia inwazji bakteryjnej .

Podobnie jak w przypadku ludzi, gdy chorują zwierzęta, zastosowanie środków przeciwbakteryjnych (antybiotyków) w celach leczniczych jest często nieuniknione. Dotyczy to wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, również kur niosek niezależnie od metody ich chowu. Zgodnie z istniejącym prawem antybiotyków do leczenia lub profilaktyki zwierząt hodowlanych można używać tylko za zgodą i pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii. To lekarz ustala proces leczenia zwierząt, dobiera odpowiednie środki farmakologiczne i ich dawki. Jaja, które znoszą kury w trakcie podawania leków nie mogą być wprowadzane do sprzedaży. Na rynek mogą trafić jaja zniesione dopiero po upływie określonego przez lekarza okresu karencji. Okres karencji to czas liczony od ostatniego podania kurze leku do momentu rozpoczęcia pozyskiwania jaj do celów spożywczych. Zachowanie okresu karencji przez hodowców jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ono na całkowitą eliminację pozostałości antybiotyków w jajku lub pozostawienia ich na minimalnym poziomie, bezpiecznym dla człowieka.

MRL| MAKSYMALNY LIMIT POZOSTAŁOŚCI | USTAWODAWSTWO

Maksymalny limit pozostałości (MRL) to maksymalne dozwolone stężenie pozostałości w produkcie spożywczym uzyskanym od zwierzęcia, które otrzymało lek weterynaryjny lub które zostało narażone na działanie produktu biobójczego w celu wykorzystania w hodowli zwierząt. Komitet Europejskiej Agencji Leków (EMA) ds. Produktów leczniczych do celów weterynaryjnych (CVMP) jest odpowiedzialny za ustalanie MRL, które po przyjęciu przez Komisję Europejską stają się prawnie wiążącymi normami bezpieczeństwa żywności.

Przyczyny niedozwolonego poziomu obecności antybiotyków w jajach:

  • nieprzestrzeganie okresów karencji
  • niewłaściwe dawkowanie środków farmakologicznych
  • stosowanie zabronionych środków farmakologicznych.

Skutki nieprzestrzegania MRL w produktach żywnościowych :

Antybiotyki pozostające w mięsie zwierząt czy też produktach odzwierzęcych, takich jak jaja, mogą niekorzystnie oddziaływać na zdrowie konsumentów. Nawet niewielkie ilości antybiotyków spożywane z żywnością przez dłuższy okres mogą powodować u ludzi odporność na antybiotyki (tzw. antybiotykoodporność), stanowiącą poważne zagrożenie dla zdrowia, oraz wywoływać reakcje alergiczne.

JAJA ORAZ SUSZ JAJECZNY| WYKRYWANIE ANTYBIOTYKÓW | SYSTEM NOVA SENSOR

System detekcji firmy Novazym Polska oparty o szybkie testy diagnostyczne Nova Sensor oraz czytnik półilościowy NV-Reader Pro jest skutecznym oraz ekonomicznym rozwiązaniem przesiewowym. Nasz system pozwala na szybką detekcję pozostałości antybiotyków względem ustalonych norm MRL Unii Europejskiej oraz Unii Celnej. Nasze testy diagnostyczne cechuje:

  • szybkość wykonania badania oraz prosta intuicyjna procedura ( czas badania 3+3 minuty lub 5+5 minut)
  • brak konieczności inkubacji w podwyższonej temperaturze ( krótka 3 lub 5 minutowa inkubacja w temperaturze pokojowej)
  • ekonomiczne rozwiązanie ( cena badania nieporównywalnie niższa niż czasochłonne oraz drogie badania na chromatografie)
  • wysoka czułość ( czułość porównywalna do czasochłonnych testów ELISA, limity detekcji już od 1-2 ppb)
  • możliwość dostosowania progu wykrywalności poprzez metodę rozcieńczeń próby
  • stabilne bufory
Filter