Szybki test Koronawirus z Wuhan (2019-nCoV, COVID-19) IgG/IgM

Szybki test Koronawirus z Wuhan (2019-nCoV, COVID-19) IgG/IgM

Szybki test kasetkowy 2019-nCoV IgG/IgM (krew pełna, surowica, osocze) to immunochromatograficzny test do szybkiego, jakościowego i różnicowego wykrywania przeciwciał IgG i IgM na nowych koronawirusach 2019-nCoV w próbkach ludzkiej pełnej krwi, surowicy lub osoczu.

Opis

Szybki test do detekcji Koronawirusa z Wuhan (2019-nCoV, Covid-19) Ab IgG/IgM


INFORMACJA: Novazym Polska wprowadza autorski system Nova Cube do szybkiej oceny jakościowej przeciwciał w klasie IgG i IgM we krwi na wirusa COVID-19. Czytnik CUBE jest najbardziej kompaktowym urządzeniem w swojej klasie i zapewni Państwu bezbłędną oraz szybką interpretację wyniku przeprowadzonego badania. [ Zobacz system ]

ZASTOSOWANIE

Szybki test kasetkowy 2019-nCoV IgG/IgM (krew pełna, surowica, osocze) jest testem działającym w oparciu o technikę immunochromatografii. Test jest przeznaczony do szybkiej jakościowej identyfikacji przeciwciał klasy IgG i IgM pojawiających się we krwi na skutek infekcji koronawirusem 2019-nCoV z Wuhan. Test można wykonać z próbek ludzkiej pełnej krwi, surowicy lub osocza. Test (2019-nCoV, Covid-19) IgG/IgM jest testem wyłącznie przesiewowym a wiec służącym do badania wstępnego, którego każdy wynik pozytywny  należy potwierdzić za pomocą alternatywnych metod badawczych i zawsze skorelować z objawami klinicznymi.

WPROWADZENIE

Koronawirusy to otoczkowe wirusy RNA, które są szeroko rozpowszechnione wśród ludzi, innych ssaków i ptaków i powodują choroby układu oddechowego, jelit, wątroby i choroby neurologiczne. Wiadomo, że siedem gatunków koronawirusów powoduje choroby u ludzi. Cztery wirusy – 229E, OC43, NL63 i HKU1 – są powszechne i zwykle powodują objawy przeziębienia u osób z prawidłową odpornością. Trzy pozostałe szczepy – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV), koronawirus zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS-CoV) i nowatorski koronawirus 2019 (2019-nCoV) – są pochodzenia odzwierzęcego i czasami powodują śmiertelną chorobę. Przeciwciała IgG i IgM przeciwko nowatorskiemu koronawirusowi 2019 można wykryć 2-3 tygodnie po ekspozycji. IgG pozostaje dodatnia, ale poziom przeciwciał spada z czasem.

ZASADY DZIAŁANIA SZYBKIEGO TESTU COVID-19 IgG IgM

Szybki test kasetkowy 2019-nCoV IgG/IgM (krew pełna, surowica, osocze) jest testem immunochromatograficznym z przepływem bocznym. W teście wykorzystuje się przeciwciało przeciw ludzkiemu IgM (linia testowa IgM), anty-ludzkie IgG (linia testowa IgG) i kozie anty-królicze IgG (linia kontrolna C) immobilizowane na pasku nitrocelulozowym. Burgundowa podkładka z koniugatem zawiera złoto koloidalne skoniugowane z rekombinowanymi antygenami 2019-nCoV skoniugowanymi ze złotem koloidalnym (koniugaty 2019-nCoV) i koniugaty króliczej IgG-złoto. Gdy próbka, a następnie bufor testowy są dodawane do obszaru (S), przeciwciała IgM i / lub IgG, jeśli są obecne, wiążą się z koniugatami 2019-nCoV, tworząc kompleks przeciwciał antygenowych. Kompleks ten migruje przez membranę nitrocelulozową poprzez działanie kapilarne. Kiedy kompleks styka się z linią odpowiedniego unieruchomionego przeciwciała (anty-ludzka IgM i / lub anty-ludzka IgG), kompleks jest uwięziony i tworzy bordowy pasek (wynik pozytywny). Brak kolorowej linii w obszarze (S) wskazuje na negatywny wynik testu.

Test zawiera kontrolę wewnętrzną (region C). Jeśli w tym miejscu nie pojawia się linia kontrolna, wynik testu jest nieprawidłowy i próbkę należy ponownie przetestować przy użyciu nowego testu.

MATERIAŁY ZAPEWNIANE

 • 20 zapieczętowanych opakowań zawierających test, zakraplacz i pochłaniacz wilgoci
 • 20 x lancet (do poboru krwi pełnej z palca)
 • 1 bufor
 • 1 ulotka

MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEZAPEWNIANE

 1. Pojemnik do przechowywania próbek
 2. Minutnik
 3. Kapilara z końcówką dozującą (do próbek krwi pełnej z palca)

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ SZYBKIEGO TESTU COVID-19 IgG IgM

Test powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej (2-30°C). Test jest stabilny aż do daty ważności widniejącej na opakowaniu. Test musi pozostać w zamkniętym opakowaniu aż do momentu użycia. Nie należy go zamrażać. Nie używać po upływie daty ważności.

OSTRZEŻENIA

 1. Tylko do profesjonalnego użytku in vitro. Nie używać po upływie daty ważności.
 2. Przed wykonaniem testu należy zapoznać się z niniejszą ulotką.
 3. Nie używać, jeśli opakowanie testu jest uszkodzone.
 4. Test służy wyłącznie do jednokrotnego użytku.
 5. Wszystkie próbki należy traktować jako potencjalnie niebezpieczne. Podczas całej procedury przestrzegaj ustalonych środków ostrożności przed zagrożeniami mikrobiologicznymi i postępuj zgodnie ze standardowymi procedurami prawidłowej utylizacji próbek.
 6. Podczas badań należy nosić odzież ochronną, taką jak fartuchy laboratoryjne, rękawiczki jednorazowe i stosować ochronę oczu.
 7. Unikać wilgoci.
 8. Nie przeprowadzaj testu w pomieszczeniu o silnym przepływie powietrza (tj. wentylator elektryczny lub mocna klimatyzacja).

PRZECHOWYWANIE PRÓBEK

 1. Test można wykonać przy użyciu próbek pełnej krwi, surowicy lub osocza.
 2. Jak najszybciej oddziel surowicę lub osocze od krwi, aby uniknąć hemolizy. Używać wyłącznie przezroczystych, niezhemolizowanych próbek.
 3. Badanie należy wykonać natychmiast po pobraniu próbki. Nie należy pozostawiać próbek w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas. Próbki surowicy i osocza można przechowywać w temperaturze 2-8 ° C przez okres do 3 dni. W celu długotrwałego przechowywania próbki należy przechowywać w temperaturze poniżej -20 ° C. Krew pełną pobraną przez nakłucie żyły należy przechowywać w temperaturze 2–8 ° C, jeśli badanie ma zostać przeprowadzone w ciągu 2 dni od pobrania. Nie zamrażać próbek krwi pełnej. Całą krew pobraną z opuszka palca należy natychmiast zbadać.
 4. Doprowadzić próbki do temperatury pokojowej przed badaniem. Zamrożone próbki należy całkowicie rozmrozić i dobrze wymieszać przed badaniem. Próbki nie powinny być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane.
 5. Jeżeli próbki mają zostać wysłane, należy je zapakować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi transportu czynników etiologicznych.

PROCEDURA WYKONANIA SZYBKIEGO TESTU COVID-19 IgG IgM

Doprowadź test, próbki, bufor i kontrole do temperatury pokojowej (15-30°C)  przed przeprowadzeniem testu.

 1. Wyjmij kasetę testową z zamkniętego woreczka i użyj go jak najszybciej. Najlepsze wyniki zostaną uzyskane, jeśli test zostanie przeprowadzony w ciągu jednej godziny.
 2. Umieść test na czystej i równej powierzchni.

W przypadku próbek surowicy lub osocza:

Za pomocą dołączonego plastikowego zakraplacza o pojemności 5 μl należy pobrać próbkę surowicy / osocza, aby przekroczyć linię próbki, jak pokazano na poniższym schemacie, a następnie przenieść pobraną próbkę surowicy / osocza do obszaru testowego (S). Następnie natychmiast dodaj 2 krople (około 80 μl) buforu do próbek do obszaru (B). Unikaj pęcherzyków powietrza.

Uwaga: Aby uzyskać lepszą precyzję, przenieś próbkę pipetą o pojemności 5 μl objętości.

W przypadku próbki pełnej krwi:

Przytrzymaj pionowo plastikowy zakraplacz o pojemności 5 μl i przenieś 1 kroplę pełnej krwi (około 10 μl) do regionu testowego (S), a następnie natychmiast dodaj 2 krople (około 80 μl) buforu do próbek do obszaru (B). Unikaj pęcherzyków powietrza.

 1. Poczekaj na pojawienie się kolorowych linii. Wynik należy odczytać w 15 minut. Nie interpretuj wyniku po 15 minutach.

procedura wykonania testu Covid 19 IgG IgM

INTERPRETACJA WYNIKÓW SZYBKIEGO TESTU COVID-19 IgG IgM

NEGATYWNY: Pojawia się jedna kolorowa linia w regionie C, brak linii w regionie T (IgG i IgM). Wynik negatywny wskazuje, że w próbce nie wykryto przeciwciał anty-2019-nCoV.

POZYTYWNE IgM:

Pojawia się kolorowa linia w regionie C oraz kolorowa linia w regionie IgM. Wskazuje to na obecność IgM anty-2019-nCoV w próbce. Wynik jest więc pozytywny na IgM anty-2019-nCoV.

POZYTYWNE IgG:

Pojawia się kolorowa linia w regionie C oraz kolrowa linia w obszarze IgG. Wskazuje to na obecność IgG anty-2019-nCoV w próbce. Wynik jest więc pozytywny na IgG anty-2019-nCoV.

IgG i IgM POZYTYWNE:

Pojawia się kolorowa linia w regionie C oraz kolorowe linie IgG i IgM. Wskazuje to na obecność zarówno IgG, jak i IgM anty-2019-nCoV w próbce. Wynik jest więc pozytywny dla IgG i IgM anty-2019-nCoV.

NIEPRAWIDŁOWY: Linia kontrolna (C) nie pojawia się. Niewystarczająca objętość próbki lub nieprawidłowe techniki proceduralne są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami nieprawidłowego wyniku. Przejrzyj procedurę i ją powtórz przy pomocy nowego testu. Jeśli problem będzie się powtarzał, natychmiast przerwij korzystanie z zestawu testowego i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

KONTROLA JAKOŚCI

W teście zawarta jest wewnętrzna kontrola proceduralna. Kolorowa linia pojawiająca się w obszarze linii kontrolnej (C) jest wewnętrzną pozytywną kontrolą proceduralną. Potwierdza to że została dodana wystarczającą objętość próbki i test został prawidłowo przeprowadzony. Zaleca się przetestowanie kontroli dodatnich i ujemnych jako dobrej praktyki laboratoryjnej w celu potwierdzenia procedury testowej i zweryfikowania prawidłowego wykonania testu.

OGRANICZENIA

 1. W miarę możliwości używaj świeżych próbek. Zamrażane i rozmrażane próbki (szczególnie wielokrotnie) zawierają cząstki, które mogą zablokować membranę. Spowalnia to przepływ odczynników i mogą powodować trudności w interpretacji wyników.
 2. Optymalna wydajność testu wymaga ścisłego przestrzegania procedury testu opisanej w niniejszej broszurze. Odchylenia mogą prowadzić do nieprawidłowych wyników.
 3. Wynik ujemny wskazuje na brak wykrywalnych przeciwciał anty-2019-nCoV. Jednak ujemny wynik testu nie wyklucza możliwości narażenia lub zakażenia 2019-nCoV.
 4. Wynik ujemny może wystąpić, jeśli ilość przeciwciał anty-2019-nCoV obecnych w próbce jest poniżej granic wykrywalności testu lub wykryte przeciwciała nie są obecne na etapie choroby, w której próbka została pobrana.
 5. Niektóre próbki zawierające niezwykle wysokie miano heterofilnych przeciwciał lub czynnika reumatoidalnego mogą wpływać na oczekiwane wyniki.
 6. Tak jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, ostateczna diagnoza nie powinna opierać się na wyniku pojedynczego testu, ale powinna być postawiona tylko przez lekarza po ocenie wszystkich wyników klinicznych i laboratoryjnych.

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI TESTU COVID-19 IgG IgM

 1. Wydajność testu IgM

Próbki od osób podatnych zostały przetestowane za pomocą szybkiego testu IgG / IgM COVID-19 (krew pełna / surowica / osocze) oraz innego komercyjnego zestawu IgM EIA.

Względna czułość: 95,7%, Względna swoistość: 97,3%, Ogólna zgodność: 96,8%

 1. Wydajność testu IgG

Próbki od osób podatnych zostały przetestowane za pomocą kasety szybkiego testu IgG / IgM COVID-19 (krew pełna / surowica / osocze) i innego komercyjnego zestawu IgG EIA.

Względna czułość: 91,8%, Względna swoistość: 96,4%, Ogólna zgodność: 95,0%

BIBLIOGRAFIA

 1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011; 81: 85-164.
 2. Masters PS, Perlman S. Coronaviridae. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2013: 825-58.
 3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016; 24: 490-502.
 4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17: 181-192.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i poglądowy nie stanowią oferty. Oferowane akcesoria do testów mogą różnić się kształtem kolorem akcesoriów bez zmiany ich funkcjonalności.

13 opinii dla Szybki test Koronawirus z Wuhan (2019-nCoV, COVID-19) IgG/IgM

 1. 5 z 5

  Sbastian

  Witam, ile kosztuje i jak zamówić mozna

 2. 5 z 5

  Lucyna

  Witam czy można zamówić taki test do aptek , pozdrawiam w tym dla nas trudnym czasie

 3. 5 z 5

  Kuba

  Czy to jest wyrób medyczny; czy ma znak CE?

 4. 5 z 5

  Piotrek

  Jaka cena testu i gdzie można kupić

 5. 5 z 5

  Ania

  Jaka cena testu i gdzie można kupić?

 6. 5 z 5

  Piotr

  Dzień dobry,
  Ile kosztuje ten zestaw?
  Jaka jest data ważności?

 7. 5 z 5

  Tomek

  Jaka jest cena zestawu?

 8. 5 z 5

  Alicja

  Gdzie można kupić i ile kosztuje.

 9. 5 z 5

  Dorota

  Jaka jest cena zestawu, czy jako osoba prywatna mogę go od Państwa zamówić?

 10. 5 z 5

  Szybki test

  Witam serdecznie proszę o kontakt w sprawie kupna Waszego testu dziękuję za szybką odpowiedź

 11. 5 z 5

  Klaudia

  Witam jaka cena testu?

 12. 5 z 5

  Patryk

  Proszę o informację zwrotną w sprawie ceny i możliwości zamówienia zestawu.

 13. 1 z 5

  Adam

  Gdzie można kupić taki test i jaka jest cena?


Wyświetl opinie we wszystkich językach (17)

Dodaj opinię