Regulamin

 1. Administratorem serwisu https://colotect.pl/ (dalej „Serwis”) oraz administratorem danych osobowych, jest Novazym Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Człuchowska 26, 60-434 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznania w Wydziale VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001050750, NIP: 7812054892, REGON: 526016643 (dalej „Administrator”).
 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna (zwany dalej Użytkownikiem).
 2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) między innymi określa zasady:

1) świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną, oraz stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

2) dokonywania, przez Administratora, sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

3) przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

1) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;

2) dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu zestawu do samodzielnego pobrania materiału do badań przy użyciu dedykowanego zestawu (CE-IVD) określonych w § 3 Regulaminu;

3) zadawanie pytań dotyczących analiz, badań i dostępnych testów genetycznych przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, iż usługa zakupu obejmuje wyłącznie możliwość dokonania zakupu, nie obejmuje dostępnych w nim towarów i usług.
 • 3. Sprzedaż na odległość
 1. Novazym Sp. z o.o. (Administrator) prowadzi sprzedaż zestawów do samodzielnego pobrania kału, służącego jako podstawa do przeprowadzania badań DNA (dalej zwane Zestawem). Cena Zestawu podana jest w walucie polskiej (PLN) w kwocie brutto (przy uwzględnieniu obowiązującej stawki VAT). Administrator jest uprawniony do zmiany ceny Zestawu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień już złożonych oraz będących w trakcie składania. Realizacja badania DNA następuje na podstawie próbek materiału genetycznego oraz wypełnionego formularza zlecenia badania, który znajduje się w Zestawie.

Wypełniając formularz zlecenia badania, Klient określa m.in. rodzaj próbek, co warunkuje czas oczekiwania na wynik. Formularz zlecenia badania zawiera warunki realizacji badania genetycznego.

 1. Novazym Sp. z o.o. (Administrator) przyjmuje zamówienia na Zestaw (dalej Zamówienie) za pośrednictwem:

1) serwisu https://colotect.pl/ (Serwis) w tym przy wykorzystaniu:

 1. a) formularza umożliwiającego dokonanie zakupu on-line,
 2. b) czatu z konsultantem;

2) maila wysłanego na adres: info@novazym.pl;

3) telefonicznie pod numerami: +48 607 312 484;

4) pocztą na adres: Novazym Sp. z o.o. ul. Człuchowska 26 , 60-434 Poznań

 1. Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Administratora jest:

1) podanie przez osobę składającą Zamówienie (zwaną dalej Klientem) wymaganych danych: a) imienia i nazwiska, b) adresu pocztowego, na który ma być dostarczony Zestaw; c) danych do kontaktu: numer telefonu, adres email;

2) wybranie przez Klienta, jednego z poniższych sposobów dostawy: a) Kurier b) Paczkomat

3) wybranie przez Klienta jednej z poniższych form płatności: a) płatność przy odbiorze przesyłki, b) przelew na rachunek bankowy Administratora; c) płatność on-line za pomocą systemu Tpay.com (rozliczenia transakcji kartą oraz e-przelewem realizowane są przez serwis Tpay) przy czym forma płatności „przy odbiorze przesyłki” nie dotyczy przesyłek wysyłanych poza terytorium Polski;

4) zaakceptowanie przez Klienta łącznej ceny realizacji Zamówienia, w tym ceny Zestawu wraz z podatkiem oraz kosztów dostawy;

5) dostępność Zestawów; oraz, w przypadku wybrania formy płatności innej niż „przy odbiorze przesyłki”, otrzymanie przez Administratora wpłaty.

 1. Po otrzymaniu Zamówienia, Administrator prześle na adres email podany przez Klienta:

1) w przypadku dostępności Zestawu – potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu), przy czym w przypadku wybrania formy płatności innej niż „przy odbiorze przesyłki” potwierdzenie będzie warunkowe, uzależnione od otrzymania przez Administratora wpłaty;

2) w przypadku niedostępności Zestawu – informacje o terminie w którym Zamówienie może zostać zrealizowane, warz z prośbą o jego akceptację, przy czym akceptacja nowego terminu traktowana jest jako złożenie przez Klienta Zamówienia mailem ze wskazaniem dłuższego terminu dostawy.

 1. W przypadku wybrania formy płatności innej niż „przy odbiorze przesyłki”, gdy Administrator nie otrzyma wpłaty w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie uznane za wycofane przez Klienta. Informacje o uznaniu Zamówienia za wycofane Administrator prześle na adres email podany przez Klienta.
 2. Administrator może odmówić wykonania złożonego i nieopłaconego Zamówienia, jeżeli:

1) dane podane przez Klienta są niekompletne;

2) poweźmie uzasadnione obawy, że:

 1. a) dane podane przez Klienta są niekompletne, błędne lub nieprawdziwe, lub
 2. b) Zamówienie zostało złożone w wyniku nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne; c) Zamówienie nie zostanie opłacone pomimo zadeklarowania przez Klienta, iż opłaci je „przy odbiorze przesyłki”. W takim przypadku Administrator podejmie próbę skontaktowania się z Klientem celem wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient może: 1) wycofać Zamówienie – w każdym czasie, wysyłając informację na adres: info@nvazym.pl 2) dokonać modyfikacji Zamówienia – wyłącznie za zgodą Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta popełnione przy składaniu Zamówienia, a w szczególności za błędy w adresie dostawy i / lub danych kontaktowych.
 5. Czas realizacji Zamówienia zależy od wybranej formy dostawy i wynosi nie więcej niż:

1) 2 dni robocze przy wyborze usług kuriera, o których mowa w §3. 4pkt 2 lit. b

2) 5 dni roboczych przy wyborze usług Paczkomatu, o których mowa w §3. 4pkt 2 lit. c 10.

Do każdego Zestawu dołączane są:

1) dokument sprzedaży (faktura);

2) potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość (wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu);

3) oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy (wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu).

 1. Jeżeli po otrzymaniu Zestawu Klient stwierdzi, iż został on uszkodzony i / lub zdekompletowany, powinien o tym niezwłocznie powiadomić Administratora wysyłając email na adres: info@novazym.pl oraz odsyłając Zestaw na adres: Novazym Sp. z o.o. ul. Człuchowska 26 60-434 Poznań Wadliwy Zestaw zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zestawu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w § 3.15 Regulaminu, pod warunkiem, iż nie zostały otwarty i jest zaopatrzony w plombe oryginalnie zapakowany zestaw do poboru próby.
 3. W przypadku gdy zapakowane zestawy do poboru próby służące do pobrania kału zostały po dostarczeniu otwarte, zgodnie z art. 38 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy Klient realizuje wysyłając wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załączone do Zestawu), na adres Novazym Sp. z o.o. ul. Człuchowska 26, 60 -434 lub po zeskanowaniu mailem na adres: info@novazym.pl. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie listu / maila przed jego upływem.
 5. Odstępując od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Zestaw na swój koszt listem poleconym na adres Novazym Sp. z o.o. ul. Człuchowska 26 60-434 Poznań. Zestaw może być odesłany łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administrator: 1) niezwłocznie wyśle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania; 2) nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz otrzymania Zestawu, lub potwierdzenia odesłania Zestawu, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu Klientowi.
 7. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient na oświadczeniu poda numer rachunku bankowego na który zwrot powinien być dokonany.
 • 4. Dane osobowe
 1. Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku:

1) dokonywania przez Użytkownika zakupu Zestawu;

2) zadawania przez Użytkownika pytań.

 1. W przypadku, o którym mowa w punkcie § 4.1.1) Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji złożonego przez niego zamówienia, tj.:

1) imię i nazwisko;

2) adres pocztowy na który ma być dostarczony Zestaw;

3) dane do kontaktu: telefon kontaktowy, adres email.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik – dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, składania zamówień oraz założenia i prowadzenia konta w Serwisie, w przypadku jego założenia przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

2) wykonywania badań diagnostycznych zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz prowadzenia dokumentacji medycznej i wydawania jej osobie badanej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

3) komunikacyjnych – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest umożliwienie odpowiedzi na zadane pytania, kontakt w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, udzielenie informacji na temat badań;

4) podatkowo-księgowych – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą o rachunkowości oraz ustawami podatkowymi;

5) dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, obsłudze reklamacji;

6) marketingu własnych produktów i usług, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na takie działanie – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda.

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego. W przypadku dokumentacji medycznej, dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego lub ustawy o rachunkowości. W przypadku danych przetwarzanych w celach kontaktowych dane będą przechowywane przez okres roku od dnia ostatniej wiadomości w ramach prowadzonej korespondencji. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu odwołania zgody, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne, by skorzystać z usług Administratora. Z uwagi na świadczenie usług diagnostycznych związanych z przetwarzaniem danych na temat zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych. Niepodanie danych może skutkować odmową świadczenia usługi polegającej na wykonaniu badania diagnostycznego lub może uniemożliwiać skorzystanie z innych usług oferowanych przez Administratora.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:

o               prawo dostępu do treści danych

o               prawo do sprostowania danych

o               prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

o               prawo do ograniczenia przetwarzania danych

o               prawo do przenoszenia danych

 

 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

o               prawo dostępu do treści danych

o               prawo do sprostowania danych

o               prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

o               prawo dostępu do treści danych

o               prawo do sprostowania danych

o               prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

o               prawo do ograniczenia przetwarzania danych

o               prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody:

Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: ………………………….. lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

 • Właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.
 • W przypadku korzystania z płatności elektronicznych dane Użytkownika są przetwarzane także przez dostawcę usług płatniczych Krajowego Integratora Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 61-894 Poznań, będącego odrębnym Administratorem danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez ten podmiot można znaleźć pod adresem: https://tpay.com/polityka-prywatnosci
 • w przypadku korzystania z usług kurierskich korzystamy z serwisu apaczka.pl, tj. Alsendo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.
 • 5. Własność intelektualna
 1. Serwis oraz materiały w nim zamieszczone, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w: 1) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.); 2) ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.); 3) ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. z późn. zm.).
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw ani też nie uzyskują do nich licencji.
 3. Bez uprzedniej zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest w szczególności zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; § 6. Cookies 1. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Administrator stosuje mechanizm „cookies”, tj. plików tekstowych, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Powyższe pliki umożliwiają rozpoznanie Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stronami Serwisu, nie służą one jednak do identyfikacji konkretnych Użytkowników, w szczególności na ich podstawie Administrator nie ustala tożsamości Użytkowników. 2. Administrator używa plików cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu: 1) ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po Serwisie; 2) tworzenia statystyk; 3) weryfikacji i rozwoju oferty świadczonych usług. 3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” Użytkownika z Portalu. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Każdy Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby: 1) pliki cookies były blokowane w całości lub części, lub 2) każdorazowo w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie pojawiał się komunikat.
 5. Informacje na temat zarządzania plikami cookie oraz zmiany ustawień przeglądarek internetowych można uzyskać, korzystając z poniższych linków: 1) Internet Explorer a) informacja w języku polskim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 b) informacja w języku angielskim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9 2) Mozlilla a) informacja w języku polskim: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85 czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek b) informacja w języku angielskim: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 3) Google Chrome: a) informacja w języku polskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl b) informacja w języku angielskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en §
 • 6 Zakres odpowiedzialności Administratora
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi korzystanie z Usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; 2) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

3) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;

4) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;

5) za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 • 8. Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem. 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@novazym.pl lub tradycyjną na adres Novazym Sp. z o.o. ul. Człuchowska 26 60-434 Poznań.
 2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego § 8.3 Regulaminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 • 9. Postanowienia pozostałe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.